Arkivplan.no

Lover og forskrifter

Det finnes en rekke lover og forskrifter som berører arkivdanning og -bevaring.

Her er en oversikt over noen viktige lover og forskrifter (spesielt relevante deler er markert i parantes):

Lov

Sentrale forskrifter

Arkivloven

Arkivforskriften
Riksarkivarens forskrift

Personopplysningsloven

Personopplysningsforskriften

Offentleglova

Offentlegforskrifta

Forvaltningsloven

Forvaltningsforskriften
eForvaltningsforskriften

Kommuneloven (§§ 30 og 39 )

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling

Straffeloven (§§ 120 - 122 )

 

Helsepersonelloven (§§ 39 - 47 )

Forskrift om pasientjournal

Pasientrettighetsloven (Kapittel 5 )

 

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova

Bokføringsloven (§ 13 )

 

Åndsverkloven

Forskrift til åndsverkloven

Laster...