Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Administrativ organisering

Etnedal kommune er organisert etter en to-nivåmodell med de tjenesteytende virksomhetsområdene som organisasjonsledd under rådmannen.
Modellen gjenspeiles i kommunens budsjett og økonomiplan som målområder:
Kommunestyret setter mål og tildeler rammer etter samme struktur.

Etnedal kommunes rådmann er Kai Egil Bachér.

Kommuneloven beskriver (§ 23) administrasjonssjefens (rådmannens) oppgaver og myndighet slik:

Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Disse stab-støttefunksjonene ligger i rådmannens stab:
Økonomi, regnskap, lønn- og personal, post- og arkiv, politisk sekretariat, servicekontoret

Enhetene i Etnedal kommune

Etnedal kommune er organisert etter en to-nivåmodell med de tjenesteytende virksomhetsområdene som organisasjonsledd under rådmannen.
Hver enhet har en enhetssleder.
Enheter:
- Omsorg og rehabilitering
- Helse og velferd
- Oppvekst og kultur
- Plan og næring

Enheten oppvekst, kultur og integrering ble endret til Oppvekst og kultur i sept. 2020.

Administrativ organisering pr.01.01.13.pdf 8,25 kB

Created by NXC AS

Laster...