Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvar

Overordna ansvar
I et offentlig organ er det den øverste ledelsen som har det overordna ansvaret for arkivarbeidet jfr. forskrift om offentlig arkiv § 1-1.

Formelle politiske ansvar
Det formelle politiske ansvaret for arkivordningen i Etnedal kommune tilligger kommunestyret. Det overordna administrative ansvaret tilligger rådmannen ( jfr. Kommuneloven §23) og det daglige overordna ansvaret for arkivet tilligger saksbehandler/arkivleder i rådmannen stab.

Øverste formelle ansvar.
Rådmann har det øverste formelle ansvaret for kommunens arkiv, jfr. Arkivlovens § 12, forskrift § 1.1.
Riksarkivet har rettlednings- og tilsynsansvaret for kommunens arkiv, jfr. Arkivlovens § 7.

Arkivleders ansvar
Arkivleder sorterer direkte under rådmannen.
Arkivleder har overordnet ansvar for at arkivering i organisasjonen stemmer overens med lover, regler og instrukser.
Arkivleder skal sørge for at arkivpersonalet får nødvendig opplæring.
Arkivleder skal se til at arbeidet med arkivavgrensning og kassasjon skjer i samsvar med gjeldende regler og instrukser.
Arkivleder har det overordnede ansvaret for at fjernarkivet er i orden på en trygg måte.
Arkivleder har det overordnede arkivfaglige ansvar i kommunen.

Arkivtjenesten
Etnedal kommunes arkivtjeneste er organisert med sentral faglig arkivledelse, hvor faglig leder har det faglige ansvaret/tilsynet med kommunens samlede arkiv ( jfr. foa §2-1). Faglig leder skal samordne arkivarbeidet og påse at dette skjer i overensstemmelse med gjeldene lover, forskrifter og rutiner. Arkivtjenesten er samlet på servicekontoret.

Enhetenes ansvar
Hver enkeltenhetsleder/stabsleder har ansvaret for at saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i deres virksomhet/stab skjer etter gjeldene lover, forskrifter og rutiner.

Saksbehandlers ansvar
Den saksbehandler som er ansvarlig for behandlingen av en sak, har ansvaret for å ta vare på arkivmateriell under hele saksbehandlingen, og videre sørge for at de til enhver til gjeldene rutiner for arkivlegging/avslutning av en sak blir fulgt.

Laster...